بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


اهداف بیست و پنجمین همایش ارگانهای دریایی کشور

برگزاری همایش سالانه ارگانهای دریایی کشور و پیگیری مواد قطعنامه های همایش های ارگانهای دریایی در سنوات گذشته -

اعتلای سطح علمی و تلاش در جهت دستیابی به یک سیاست و خط مشی اصولی و ایجاد هماهنگی فعالیتهای ملی و تخصصی و بین المللی در حوزه دریایی کشور -

اخذ اطلاعات و بینش صحیح از دریاها و بهره برداری از منابع ارزنده خلیج فارس ٬ دریای عمان و دریای خزر -

تهیه پیش نویس سیاستها و استراتژی های کلان بین بخشی در بخش حمل و نقل دریایی و پیشنهاد به شورای هماهنگی مدیران دریایی جهت تصویب -

اشاعه فرهنگ دریایی کشور -

ایجاد ارتباط مستمر با سایر ارگانها ی دریایی و غیر دریایی جهت ایجاد هماهنگی در رابطه با موضوعات مرتبط با دریا و دریانوردی -

اجرای وظایف محوله از طرف شورای هماهنگی -