بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


جدول برنامه های برگزاری همایش
شرح یرنامه ساعت روز اول 96/11/10
پذیرش مهمانان 8:30 - 9:30
با حضور وزرا، سران لشکری ، کشوری ، نمایندگان مجلس و مدیران صنایع دریایی  افتتاحیه 09:30 - 11:30
نماز و ناهار 11:30 - 13:30
پنل تخصصی اول پنل اول 13:30 - 15:30
پذیرایی میان برنامه 15:30 - 16:00
پنل تخصصی دوم  پنل دوم 16:00 - 18:00
پنل تخصصی سوم پنل سوم 8:30 - 10:00 روز دوم 96/11/11
پذیرایی میان برنامه 10:00 - 10:30
اختتامیه 10:30 - 11:30
نماز و ناهار 11:30 - 13:30
بازدید 14:00