بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور


برگزار کنندگان و حامیان همایش

بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی کشور به تولیت دبیرخانه دائمی هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و میزبانی شرکت تایدواتر خاورمیانه و حمایت معنوی سازمان منطقه آزاد چابهار ، از تاریخ 10 لغایت 11 بهمن ماه سال جاری در بندر چابهار برگزار می گردد .

حامیان معنوی همایش : سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه ازاد چابهار


و با مشارکت ارگان ها، سازمان ها، انجمن ها ، تعاونی هاو سایر شرکت های فعال در حوزه دریایی و بنادر کشور